Meno Priezvisko
funkcia
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 040 01 Košice
M: +421552340000
E: meno.priezvisko@upjs.sk
https://www.upjs.sk